Υποχρεώσεις για μεταβιβαστικά τέλη και χαρτόσημα

44. Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή οδηγιών εκδίδονται δυνάμει αυτού, η μεταβίβαση των υποκείμενων δανείων και των σχετικών εξασφαλίσεων σε ΟΕΣΤ δεν υπόκειται σε μεταβιβαστικά τέλη ή/και χαρτόσημα που να επιβαρύνουν τους υποκείμενους δανειολήπτες ή/και τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή/και την ΟΕΣΤ.