Επαγγελματικό απόρρητο, εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων

43.-(1) Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του δανειολήπτη ή/και του εγγυητή, υποκειμένου των δεδομένων, για τους σκοπούς της δραστηριότητας της τιτλοποίησης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες μεταβιβάζονται μεταξύ προσώπων στα πλαίσια της τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου διαπραγματεύσεων των όρων που αποσκοπούν να καταλήξουν σε τιτλοποίηση, ακόμη και εάν οι εν λόγω διαπραγματεύσεις δεν καταλήγουν σε τιτλοποίηση, δυνάμει του παρόντος άρθρου, μεταβιβάζονται, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού, καθώς και των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται, και ανεξάρτητα από την τήρηση οποιουδήποτε επαγγελματικού απορρήτου.

(3) Για τους σκοπούς των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου-

(α) Παραλήπτης των δεδομένων που μεταβιβάζονται στο πλαίσιο της τιτλοποίησης δύναται να είναι οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους:

(i) Η Κεντρική Τράπεζα,

(ii) η ΟΕΣΤ ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πράκτοράς της,

(iii) πάροχος υπηρεσιών ή διαχειριστής που διορίζεται σε σχέση με την τιτλοποίηση,

(iv) οργανισμός αξιολόγησης που εμπλέκεται στην αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών μέσων ή οποιωνδήποτε άλλων περιουσιακών στοιχείων που προκύπτει ως αποτέλεσμα της τιτλοποίησης,

(v) επενδυτής ή δανειστής σε σχέση με την τιτλοποίηση,

(vi) τυχόν σύμβουλος, συμπεριλαμβανομένων ελεγκτών∙

(β) τα πρόσωπα που δύνανται να αποκαλύπτουν ή να μεταβιβάζουν εμπιστευτικές πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της τιτλοποίησης είναι:

(i) η μεταβιβάζουσα οντότητα,

(ii) η ΟΕΣΤ ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πράκτοράς της, και

(iii) κάθε πάροχος υπηρεσιών ή διαχειριστής που διορίζεται σε σχέση με την τιτλοποίηση.