Δικαιοδοσία για τα τιτλοποιημένα ανοίγματα

42.-(1) Όλες οι αιτήσεις από ή για λογαριασμό της ΟΕΣΤ για την έναρξη νομικών διαδικασιών, σε σχέση με οποιαδήποτε υποκείμενα ανοίγματα τιτλοποίησης δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία, συνοδεύονται από βεβαίωση ότι τα υποκείμενα ανοίγματα ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια της τιτλοποίησης υπό τη διαχείριση διαχειριστή.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) βεβαίωση πρέπει να εκδίδεται από το διοικητικό όργανο της ΟΕΣΤ κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης.