Εφαρμογή άλλων νομοθετικών διατάξεων

41. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν θίγουν την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 46, 47 και 48 του περί Πτώχευσης Νόμου, τις διατάξεις των άρθρων 301 και 302 του περί Εταιρειών Νόμου και κάθε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου που θα καθιστούσε τη σύμβαση τιτλοποίησης άκυρη ή ακυρώσιμη λόγω απάτης ή παραπλάνησης.