Εποπτεία κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της ΟΕΣΤ

40. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκαθάρισης η ΟΕΣΤ εξακολουθεί να υπόκειται στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας.