Εξουσίες του εκκαθαριστή της ΟΕΣΤ

39. Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών εκκαθαριστή κατά το άρθρο 233 του περί Εταιρειών Νόμου, ο εκκαθαριστής υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα για έγκριση σχέδιο δράσης που καθορίζει τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τη μεταφορά ή τη μεταβίβαση των υποκείμενων ανοιγμάτων των τιτλοποιήσεων της ΟΕΣΤ.