Εξουσία της Κεντρικής Τράπεζας να αιτηθεί διορισμού εκκαθαριστή για την ΟΕΣΤ

38.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 42, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αιτηθεί έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης της ΟΕΣΤ και του διορισμού κατάλληλου προσώπου ως εκκαθαριστή της ΟΕΣΤ, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με το Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου, σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Η ΟΕΣΤ είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της ή τα περιουσιακά της στοιχεία υπολείπονται ή υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που υποστηρίζουν το συμπέρασμα ότι τα περιουσιακά στοιχεία της ΟΕΣΤ πρόκειται στο εγγύς μέλλον να υπολείπονται των υποχρεώσεών της (σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση οποιωνδήποτε προνοιών στα έγγραφα τιτλοποίησης που περιορίζουν τις υποχρεώσεις της ΟΕΣΤ προς τους πιστωτές της σε απαιτήσεις που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία της ΟΕΣΤ)·

(β) έχει υποβληθεί αίτημα για την εκκαθάριση της ΟΕΣΤ ή έχει περάσει ψήφισμα για την εκούσια εκκαθάριση της ΟΕΣΤ .

(γ) η εκκαθάριση της ΟΕΣΤ εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

(δ) συντρέχει οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 212 του περί Εταιρειών Νόμου.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί, με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο, την απόφασή της για διορισμό εκκαθαριστή της ΟΕΣΤ.