Εκούσια εκκαθάριση

37. ΟΕΣΤ που προτίθεται να προχωρήσει σε διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης ενημερώνει την Κεντρική Τράπεζα επεξηγώντας τους λόγους αυτής της πρόθεσης και κατά πόσο όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα ή άλλες πιστώσεις, ανάλογα με την περίπτωση, έχουν αποπληρωθεί πλήρως, η δε Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει βεβαίωση από εξωτερικό ελεγκτή αναφορικά με την πλήρη αποπληρωμή των υποχρεώσεων της ΟΕΣΤ.