Εξουσία της Κεντρικής Τράπεζας να εκδίδει οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές

36.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες σε σχέση με τη λειτουργία και τις δραστηριότητες των ΟΕΣΤ και των διαχειριστών, με σκοπό τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και άλλων σχετικών νόμων.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

(α) Τις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας διαχειριστή∙

(β) τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των διαχειριστών∙

(γ) τις απαιτήσεις πληροφόρησης και δημοσιοποιήσεων∙

(δ) το ετήσιο εποπτικό τέλος ή άλλο τέλος που η Κεντρική Τράπεζα δύναται να καθορίζει, ευλόγως και κοστοστρεφώς, από καιρό σε καιρό∙

(ε) άλλες γενικές ή ειδικές οδηγίες.