Αστική ευθύνη

35. Οποιοδήποτε πρόσωπο είναι σύμβουλος ή λειτουργός της Κεντρικής Τράπεζας δεν ευθύνεται σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Τράπεζας δυνάμει του παρόντος Νόμου ή δυνάμει οποιασδήποτε από τις οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή παράλειψη δεν είναι καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.