Εμπιστευτικότητα

34.-(1) Οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται δυνάμει του παρόντος Νόμου από λειτουργούς ή προσοντούχα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Κεντρική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων των δεόντως εξουσιοδοτημένων προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 33, είναι εμπιστευτική και χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, του περί Εργασιών Πιστωτικών ιδρυμάτων Νόμου, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τους σκοπούς οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας ή οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία λάβει δυνάμει του παρόντος Νόμου για τη δημοσίευση ανώνυμων συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων.