Πρόσβαση σε αρχεία και βιβλία

33.-(1) Οι ΟΕΣΤ και οι διαχειριστές, εφόσον απαιτηθεί από την Κεντρική Τράπεζα, επιτρέπουν σε δεόντως εξουσιοδοτημένους λειτουργούς της Κεντρικής Τράπεζας ή προσοντούχα πρόσωπα τα οποία έχουν διοριστεί για τον σκοπό αυτό από την Κεντρική Τράπεζα να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις τους και να διερευνήσουν τις λειτουργίες και τις δραστηριότητές τους και παρέχουν στην Κεντρική Τράπεζα όλα τα βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή/και πληροφορίες που θεωρούνται αναγκαία για τη διεξαγωγή των εποπτικών δραστηριοτήτων της, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και των εν δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, και ιδίως τα δεδομένα και τις πληροφορίες που αφορούν τα τιτλοποιημένα ανοίγματα.

(2) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας δύνανται να υποβοηθούνται από δεόντως προσοντούχα πρόσωπα που έχουν διοριστεί για τον σκοπό αυτό από την Κεντρική Τράπεζα και οι οποίοι υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας όπως οι λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας.

(3) Σε περίπτωση που υποκείμενοι δανειολήπτες διατηρούν ανοίγματα, πέραν των τιτλοποιημένων, με τη μεταβιβάζουσα οντότητα, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί, μεταξύ άλλων, πληροφορίες και εκθέσεις απόδοσης του συνολικού ανοίγματος των υποκείμενων δανειοληπτών και των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτό αφορά αποκλειστικά τιτλοποιημένα ανοίγματα ή όχι.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αποφασίζει ότι καταβάλλονται από την ΟΕΣΤ οποιαδήποτε εύλογα και κοστοστρεφή έξοδα αναφερόμενου στο εδάφιο (1) ή/και (2) εξουσιοδοτημένου προσώπου, τα οποία σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών του δυνάμει του άρθρου αυτού.