Πληροφόρηση προς την Κεντρική Τράπεζα

32.-(1) Κάθε ΟΕΣΤ και διαχειριστής έχουν, μαζί και ξεχωριστά, υποχρέωση να μεριμνήσουν για την αποστολή στην Κεντρική Τράπεζα, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους, των ετήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της ΟΕΣΤ, οι οποίες περιλαμβάνουν την έκθεση του ελεγκτή και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, για σκοπούς αξιολόγησης των κινδύνων που αναλαμβάνει η εταιρεία.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες, για να καθορίσει τον τύπο, τη συχνότητα, τις ημερομηνίες υποβολής και αναφοράς και τη μορφή άλλων επιπρόσθετων πληροφοριών που δύναται να απαιτηθούν αναφορικά με τις εργασίες της ΟΕΣΤ ή του διαχειριστή.

(3) Με την επιφύλαξη του άρθρου 34, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τις ΟΕΣΤ και τους διαχειριστές και να τις δημοσιεύει ή να τις αποστέλλει σε συγκεντρωτική μορφή σε άλλη αρμόδια αρχή.