Αξιολόγηση του διοικητικού οργάνου και των επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών των αδειοδοτημένων διαχειριστών

31.-(1) Εάν η Κεντρική Τράπεζα, κατά την εκτέλεση των εποπτικών της καθηκόντων, εκτιμά ότι οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού οργάνου της ΟΕΣΤ ή/και οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού οργάνου ή/και οποιοσδήποτε επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών του διαχειριστή είναι ανίκανο/ος ή ακατάλληλο/ος να ενεργεί ως μέλος του διοικητικού οργάνου ή ως επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών, δύναται να διατάξει όπως το πρόσωπο αυτό παύσει να ενεργεί ως μέλος του διοικητικού οργάνου ή ως επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών της εν λόγω ΟΕΣΤ ή του εν λόγω αδειοδοτημένου διαχειριστή.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα, κατά τη διεξαγωγή προληπτικής εποπτείας των διαχειριστών, διασφαλίζει ότι αυτοί διαθέτουν άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική δομή, με ευκρινείς και διαφανείς γραμμές ευθύνης, καθώς και επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου για εντοπισμό όλων των κινδύνων, περιλαμβανομένων κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών.