Εποπτεία

30.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των ΟΕΣΤ και των διαχειριστών, εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και παρακολουθεί με τις κατάλληλες μεθόδους που υιοθετεί και εφαρμόζει τη διαρκή συμμόρφωση των ΟΕΣΤ και των διαχειριστών τους με τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα, όταν η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής του διαχειριστή, ασκεί εποπτεία για τη συμμόρφωση του διαχειριστή, εφόσον αυτός διαχειρίζεται ΟΕΣΤ διά μέσου υποκαταστήματος στη Δημοκρατία.