Ανταλλαγή πληροφοριών με τον Μηχανισμό Ανταλλαγής Δεδομένων

29.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ο διαχειριστής των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων υποχρεούται να ενημερώνει τον Μηχανισμό Ανταλλαγής Δεδομένων και, για αυτό τον σκοπό, ετοιμάζει και υποβάλλει δεόντως συμπληρωμένο τον πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα Α της περί του Ορισμού Λειτουργίας Συστήματος ή Μηχανισμού Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης και Παροχής Δεδομένων Οδηγίας του 2015, με τις σχετικές πληροφορίες για τα υποκείμενα ανοίγματα δυνάμει της Οδηγίας αυτής, στον διαχειριστή του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων, προκειμένου να ενημερώνεται έγκαιρα το κεντρικό μητρώο δανειοληπτών.

(2) Ο πίνακας με τα υποκείμενα ανοίγματα ετοιμάζεται και υποβάλλεται στον διαχειριστή του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων σε μηνιαία βάση, με ημερομηνία αναφοράς την τελευταία ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα και με ημερομηνία υποβολής όχι αργότερα από την όγδοη εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας αναφοράς.

(3) Ο Μηχανισμός Ανταλλαγής Δεδομένων παρέχει στον διαχειριστή πληροφορίες για τα ανοίγματα των υποκείμενων δανειοληπτών.