Καταβολές στον διαχειριστή

28. Σε περίπτωση που η διαχείριση των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων εκχωρείται από την ΟΕΣΤ σε διαχειριστή άλλον από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, ο δανειολήπτης, με την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 27, καταβάλλει τις πληρωμές επί των υποκείμενων ανοιγμάτων στους λογαριασμούς που προσδιορίζονται από τον διαχειριστή.