Γνωστοποίηση από τον διαχειριστή προς τους υποκείμενους δανειολήπτες και εγγυητές

27. Σε περίπτωση που η ΟΕΣΤ αναθέτει τη διαχείριση των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων σε διαχειριστή άλλον από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, ο διαχειριστής ενημερώνει τους υποκείμενους δανειολήπτες και όλους τους εγγυητές τους, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του διορισμού του, περί του ότι η ΟΕΣΤ του ανέθεσε τη διαχείριση των ανοιγμάτων και των σχετικών εξασφαλίσεων και-

(α) Παρέχει στους υποκείμενους δανειολήπτες όλα τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων τους και, όπου εφαρμόζεται, τα νέα στοιχεία λογαριασμού των ανοιγμάτων, και

(β) ενημερώνει τους υποκείμενους δανειολήπτες και όλους τους εγγυητές τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.