Καθήκοντα διαχειριστή και σύμβαση διαχείρισης

26.-(1) Ο διαχειριστής οφείλει να επιτελεί τις ακόλουθες ελάχιστες λειτουργίες διαχείρισης των υποκείμενων στοιχείων της τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων-

(α) Του διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων και των ταμειακών ροών που απορρέουν από τα τιτλοποιημένα ανοίγματα της ΟΕΣΤ, έτσι ώστε να είναι σαφώς προσδιορισμένα,

(β) της διαχείρισης όλων των ταμειακών εισροών και εκροών για κάθε υποκείμενο άνοιγμα μιας τιτλοποίησης και της διατήρησης επαρκών σχετικών λεπτομερών αρχείων,

(γ) της διασφάλισης ότι τα τιτλοποιημένα ανοίγματα και οποιαδήποτε χρήματα προκύπτουν από ή σε σχέση με τα τιτλοποιημένα ανοίγματα που κατέχονται από τον διαχειριστή για λογαριασμό της ΟΕΣΤ κατέχονται σε εμπίστευμα προς όφελος της ΟΕΣΤ και δεν είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε άλλο πιστωτή του διαχειριστή,

(δ) της παρακολούθησης της απόδοσης των συμβάσεων πίστωσης,

(ε) της συλλογής και διαχείρισης των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των συμβάσεων πίστωσης, του δανειολήπτη και των εξασφαλίσεων των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων,

(στ) της διαχείρισης των παραπόνων από δανειολήπτες,

(ζ) της παροχής πληροφοριών προς δανειολήπτες αναφορικά με τα επιτόκια, τις χρεώσεις και τα οφειλόμενα ποσά ή οτιδήποτε άλλο αφορά τη σύμβαση πίστωσής τους.

(2) Ο διαχειριστής δύναται επίσης να επιτελεί τις ακόλουθες εργασίες:

(α) Τήρηση μητρώου επενδυτών·

(β) υπηρεσίες παροχής πληροφοριών προς επενδυτές·

(γ) διαχείριση των χρηματοοικονομικών μέσων της τιτλοποίησης.

(3) Η ΟΕΣΤ δύναται να αναθέτει σε πρόσωπα άλλα από τον διαχειριστή, μετά από συνεννόηση με τον διαχειριστή, τις εργασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2).