Πληρεξούσιο στον διαχειριστή

25.-(1) Η ΟΕΣΤ δύναται να παρέχει πληρεξούσιο στον διαχειριστή, το οποίο δύναται να περιλαμβάνει και το δικαίωμα του διαχειριστή να προβαίνει σε διαπραγματεύσεις και να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις με τους υποκείμενους δανειολήπτες όσον αφορά την αναδιάρθρωση των ανοιγμάτων, σύμφωνα με την περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 ή δυνάμει του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου ή του Μέρους IVΑ του περί Εταιρειών Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Η ΟΕΣΤ δύναται να εξουσιοδοτεί τον διαχειριστή να ενεργεί για λογαριασμό της σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες, είτε ως ενάγων είτε ως εναγόμενος, και στο πλαίσιο αυτό οι επενδυτές της ΟΕΣΤ δεν μπορούν να εναντιωθούν στην ανωτέρω διαδικασία.