Διορισμός διαχειριστή

24.-(1) Η ΟΕΣΤ διορίζει διαχειριστή, για να διεξάγει την καθημερινή διαχείριση των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, αλλά παραμένει υπεύθυνη για τη διαχείριση του κινδύνου της τιτλοποίησης και η ευθύνη αυτή δεν μετατίθεται στον διαχειριστή.

(2) Ο διαχειριστής, προτού αναλάβει τη διαχείριση τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, δύναται να λαμβάνει πληροφορίες από τη μεταβιβάζουσα οντότητα που είναι αναγκαίες για τη δέουσα αξιολόγηση των ανοιγμάτων.

(3) Η ΟΕΣΤ δύναται να αναθέσει οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δραστηριότητα αφορά την τιτλοποίηση στον διαχειριστή, συνάπτοντας σύμβαση ανάθεσης δραστηριοτήτων.