Διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών μέσων και χρηματοδότηση

23.-(1) Η ΟΕΣΤ δύναται να εκδίδει χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δύναται να προσφέρει σε επαγγελματίες πελάτες ή/και να επιδιώξει την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, με την επιφύλαξη-

(α) Του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου,

(β) όπου εφαρμόζεται, του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου, και,

(γ) όπου εφαρμόζεται, των κανόνων που διέπουν την ιδιωτική τοποθέτηση ή την εισαγωγή χρηματοοικονομικών μέσων για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης.

(2) Η ΟΕΣΤ δύναται να λαμβάνει πιστωτικές διευκολύνσεις.