Απομάκρυνση κινδύνου αφερεγγυότητας της ΟΕΣΤ

22. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, ουδεμία διαδικασία που διενεργείται σε σχέση με τη μεταβιβάζουσα οντότητα, στο πλαίσιο του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών εξυγίανσης, εκκαθάρισης και διάλυσης, των μέτρων έγκαιρης παρέμβασης ή αναδιοργάνωσης, καθώς και τυχόν διαδικασιών που επηρεάζουν τα δικαιώματα των πιστωτών, έχει οποιαδήποτε επίδραση-

(α) Στην ΟΕΣΤ ή στα δικαιώματα της ΟΕΣΤ σε σχέση είτε με τα τιτλοποιημένα ανοίγματα είτε με τη μεταβιβάζουσα οντότητα∙

(β) στα τιτλοποιημένα ανοίγματα ή οποιεσδήποτε ταμειακές ροές ή οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με τα τιτλοποιημένα ανοίγματα.