Μεταφορά μέσω εμπιστεύματος

21. Όταν το όφελος ανοιγμάτων μεταφέρεται σε ΟΕΣΤ για σκοπούς τιτλοποίησης μέσω της δημιουργίας εμπιστεύματος, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή οδηγιών εκδίδονται δυνάμει αυτού και ισχύουν έναντι της μεταβιβάζουσας οντότητας, της ΟΕΣΤ, των υποκείμενων δανειοληπτών ή οποιωνδήποτε άλλων τρίτων μερών, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

(α) Η μεταβιβάζουσα οντότητα καταρτίζει εμπίστευμα αναφορικά με, κατ’ ελάχιστο, το σύνολο των δικαιωμάτων είσπραξης των εισπρακτέων των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, τα οποία πρέπει να περιγράφονται και να είναι αναγνωρίσιμα, το καθένα ξεχωριστά, ως ανοίγματα σε σχέση με τα οποία τηρείται εμπίστευμα (εφεξής καλούμενα «τιτλοποιημένα ανοίγματα εμπιστεύματος») προς όφελος της ΟΕΣΤ ως δικαιούχου, μη εξαιρουμένων άλλων δικαιούχων∙

(β) η ΟΕΣΤ αγοράζει από τη μεταβιβάζουσα οντότητα το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων που αποτελούν το στοιχείο του εμπιστεύματος∙

(γ) η μεταβιβάζουσα οντότητα λειτουργεί ως εμπιστευματοπάροχος, δηλαδή ως η οντότητα που δημιουργεί το εμπίστευμα, και εγκαθιστά ή μεταβιβάζει τα περιουσιακά στοιχεία σε αυτό ή στους επιτρόπους εμπιστεύματος ή προς όφελος των δικαιούχων και δύναται να ενεργεί και ως επίτροπος εμπιστεύματος των στοιχείων του εμπιστεύματος∙

(δ) η ΟΕΣΤ αποκτά ιδιοκτησιακό συμφέρον στα εισπρακτέα οφέλη και σε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τα τιτλοποιημένα ανοίγματα εμπιστεύματος, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η μεταβίβαση της νομικής ιδιοκτησίας των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων εμπιστεύματος από τη μεταβιβάζουσα οντότητα (στον βαθμό που αυτή ενεργεί ως επίτροπος εμπιστεύματος) ή από οποιονδήποτε άλλο επίτροπο εμπιστεύματος στην ΟΕΣΤ∙

(ε) στον βαθμό που η μεταβιβάζουσα οντότητα ενεργεί ως επίτροπος εμπιστεύματος, οποιοδήποτε πληρεξούσιο παραχωρείται από αυτή στην ΟΕΣΤ, λόγω της ιδιότητάς της ως δικαιούχου του εμπιστεύματος, εκτός εάν ρητά συμφωνείται διαφορετικά, είναι αμετάκλητο και, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή οδηγιών εκδίδονται δυνάμει αυτού, παραμένει έγκυρο και εκτελεστέο, παρά την όποια μεταγενέστερη αφερεγγυότητα της μεταβιβάζουσας οντότητας∙

(στ) από τη σύσταση του εμπιστεύματος και στον βαθμό που η μεταβιβάζουσα οντότητα ενεργεί ως επίτροπος εμπιστεύματος, τα τιτλοποιημένα ανοίγματα εμπιστεύματος δεν θεωρούνται ότι αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της μεταβιβάζουσας οντότητας∙

(ζ) στον βαθμό που η μεταβιβάζουσα οντότητα ενεργεί ως επίτροπος εμπιστεύματος, δύναται οποτεδήποτε να μεταβιβάσει τα τιτλοποιημένα ανοίγματα εμπιστεύματος στην ΟΕΣΤ ή σε πρόσωπο που θα υποδειχθεί από την ΟΕΣΤ.