Μεταφορά διά μεταβίβασης ή εκχώρησης

20.-(1) Η μεταφορά είναι απόλυτη και επιτυγχάνεται τελεσίδικη και δεσμευτική μεταβίβαση που διαχωρίζει τους τίτλους των ανοιγμάτων από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, αφότου ικανοποιηθούν οι προκαθορισμένοι όροι που έχουν συμφωνηθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα και την ΟΕΣΤ, μόνο εάν η μεταβίβαση ή η εκχώρηση αφορά το συνολικό ποσό έκαστου ανοίγματος, και όχι μέρος αυτού, γίνεται εγγράφως και υπογράφεται από ή εκ μέρους της μεταβιβάζουσας οντότητας και της ΟΕΣΤ και μαρτυρείται καταλλήλως.

(2) Όταν τα ανοίγματα μεταφέρονται με μεταβίβαση ή εκχώρηση σε ΟΕΣΤ, για τους σκοπούς της τιτλοποίησης, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή οδηγιών εκδίδονται δυνάμει αυτού και ισχύουν για τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ΟΕΣΤ, τον υποκείμενο δανειολήπτη ή οποιαδήποτε άλλα τρίτα μέρη, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

(α) Η μεταφορά των ανοιγμάτων από τη μεταβιβάζουσα οντότητα στην ΟΕΣΤ είναι τελεσίδικη, απόλυτη και δεσμευτική για-

(i) τη μεταβιβάζουσα οντότητα και, όπου εφαρμόζεται, οποιονδήποτε λειτουργό αφερεγγυότητας διορίστηκε για την εκκαθάριση της μεταβιβάζουσας οντότητας, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διορισμού του,

(ii) την ΟΕΣΤ,

(iii) τους υποκείμενους δανειολήπτες, και

(iv) οποιαδήποτε άλλα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εγγυητών και των παρόχων εμπράγματων εξασφαλίσεων σε σχέση με τα υποκείμενα ανοίγματα, καθώς και οποιουσδήποτε πιστωτές της μεταβιβάζουσας οντότητας·

(β) τα τιτλοποιημένα ανοίγματα προσδιορίζονται με σαφήνεια όσον αφορά το όνομα του υποκείμενου δανειολήπτη και αναφέρονται ευκρινώς όλα τα σημαντικά στοιχεία που αφορούν τη συμφωνία για το συγκεκριμένο άνοιγμα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξασφαλίσεων∙

(γ) η μεταφορά των ανοιγμάτων δεν υπόκειται σε ακύρωση, υπαναχώρηση, ανάκληση, επανάκτηση ή τερματισμό, μεταβολή ή μείωση∙

(δ) με την επιφύλαξη του άρθρου 16, τα τιτλοποιημένα ανοίγματα δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε δικαιώματα των πιστωτών της μεταβιβάζουσας οντότητας∙

(ε) η ΟΕΣΤ, από τη στιγμή της μεταφοράς, έχει απόλυτο δικαίωμα επί όλων των χρημάτων και των δικαιωμάτων που προέρχονται από τα τιτλοποιημένα ανοίγματα από την ημερομηνία μεταβίβασης ή από οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία έχει συμφωνηθεί μεταξύ της μεταβιβάζουσας οντότητας και της ΟΕΣΤ, οποιοδήποτε δε στοιχείο ενεργητικού ή χρήματα κρατούνται ή λαμβάνονται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα σε σχέση με τα υποκείμενα δάνεια, κατά ή μετά την ημερομηνία μεταφοράς, θεωρείται ότι τηρούνται σε καταπίστευμα προς όφελος της ΟΕΣΤ και δεν είναι στη διάθεση οποιουδήποτε πιστωτή της μεταβιβάζουσας οντότητας.