Μεταφορά τιτλοποιημένων ανοιγμάτων

19. Η μέθοδος μεταφοράς των ανοιγμάτων σε ΟΕΣΤ αποφασίζεται μεταξύ της μεταβιβάζουσας οντότητας και της ΟΕΣΤ και δύναται να είναι, χωρίς περιορισμό, με μεταβίβαση, εκχώρηση ή εμπίστευμα:

Νοείται ότι δεν μειώνονται και δεν περιορίζονται οποιαδήποτε συμβατικά ή/και εκ του νόμου της Δημοκρατίας προκύπτοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του δανειολήπτη ή προσώπου που έχει παράσχει εξασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμβάσεων εγγυήσεων, για την πιστωτική διευκόλυνση που μεταβιβάζεται.