Μεταφορά εξασφαλίσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

18.-(1)(α) Η ΟΕΣΤ υποκαθιστά τη μεταβιβάζουσα οντότητα ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που άπτονται των εξασφαλίσεων οι οποίες επισυνάπτονται στo άνοιγμα για τους σκοπούς διασφάλισης της αποπληρωμής του ανοίγματος και για τον ίδιο σκοπό οι εξασφαλίσεις αυτές μεταβιβάζονται στην ΟΕΣΤ, η δε υποκατάσταση της μεταβιβάζουσας οντότητας από την ΟΕΣΤ συντελείται ταυτόχρονα με τη μεταφορά των ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ και πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή οδηγιών εκδίδονται δυνάμει αυτού, που ισχύουν για τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ΟΕΣΤ ή οποιαδήποτε άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του άρθρου 32 του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου και του άρθρου 90 του περί Εταιρειών Νόμου. Το γεγονός της προαναφερόμενης υποκατάστασης καταχωρίζεται και εγγράφεται στα μητρώα που τηρούνται για τις αντίστοιχες κατηγορίες εξασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των μητρώων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους, εισφοράς ή άλλης χρέωσης, κατόπιν της παράδοσης σχετικής γραπτής ειδοποίησης για τον σκοπό αυτόν προς την αρχή που τηρεί το εκάστοτε μητρώο, υπογεγραμμένης από ή εκ μέρους της ΟΕΣΤ και της μεταβιβάζουσας οντότητας, στην οποία περιγράφονται επαρκώς οι εξασφαλίσεις οι οποίες μεταβιβάζονται στην ΟΕΣΤ ή/και οι εξασφαλίσεις αναφορικά με τις οποίες η ΟΕΣΤ υποκαθιστά τη μεταβιβάζουσα οντότητα, η δε αρχή που τηρεί το εκάστοτε μητρώο προχωρεί άμεσα στις σχετικές καταχωρίσεις και εγγραφές.

Οι προαναφερόμενες εξασφαλίσεις περιλαμβάνουν και οποιεσδήποτε συμβάσεις εγγυήσεων.

(β) Η ΟΕΣΤ υποκαθιστά τη μεταβιβάζουσα οντότητα και έχει τα ίδια δικαιώματα και την ίδια σειρά προτεραιότητας και υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις σε σχέση με τα ανοίγματα και τις επισυνημμένες στα ανοίγματα εξασφαλίσεις που μεταβιβάζονται σε αυτή, όπως η μεταβιβάζουσα οντότητα.

(γ) Η φύλαξη οποιουδήποτε εγγράφου, αγαθών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων βρίσκονταν στην κατοχή της μεταβιβάζουσας οντότητας, σε σχέση με ανοίγματα που μεταβιβάζονται, θεωρείται ότι μεταβιβάζεται στην ΟΕΣΤ, κατά τον χρόνο μεταβίβασης, μαζί με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις.

(δ) Όλα τα έγγραφα, τα αρχεία και οι παραδοχές, που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία υπέρ ή εναντίον της μεταβιβάζουσας οντότητας σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία υπέρ ή εναντίον της ΟΕΣΤ κατά και μετά τον χρόνο μεταβίβασης.

(ε) Οποιαδήποτε νομική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε αγωγής, διαιτησίας, διαδικασίας εκποίησης ακινήτων ή άλλης διαδικασίας, και οποιοδήποτε αγώγιμο δικαίωμα ή διάταγμα ή απόφαση που κατά τον χρόνο μεταβίβασης εκκρεμεί ή υφίσταται από ή εναντίον ή εις όφελος της μεταβιβάζουσας οντότητας σε σχέση με τα ανοίγματα που μεταβιβάζονται δεν τερματίζεται ούτε διακόπτεται ούτε επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο δυσμενώς λόγω της μεταφοράς των ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ, αλλά θα μπορεί να καταχωρίζεται ή να συνεχίζεται ή να αναγνωρίζεται ή να εκτελείται από ή εναντίον της ΟΕΣΤ η οποία και υποκαθιστά αυτόματα τη μεταβιβάζουσα οντότητα στη νομική αυτή διαδικασία κατά τον χρόνο της μεταφοράς των ανοιγμάτων:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, στις περιπτώσεις που εκκρεμεί οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή επαρχιακού κτηματολογίου, η αντικατάσταση και/ή υποκατάσταση της μεταβιβάζουσας οντότητας από την ΟΕΣΤ, για τους σκοπούς της εκκρεμούσας διαδικασίας, πραγματοποιείται με την καταχώριση από τη μεταβιβάζουσα οντότητα σχετικής ειδοποίησης προς το οικείο πρωτοκολλητείο ή επαρχιακό κτηματολόγιο, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία δεν φέρει οποιοδήποτε τέλος.

(2) Σε περίπτωση δέσμευσης (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης δέσμευσης πιστοποιητικού κατάθεσης, συναλλαγματικών ή ομολόγων ή πιστοποιητικών μετοχών), εκχώρησης, εγγύησης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης, η εγκυρότητα και η εκτελεστικότητα του μέσου εξασφάλισης δεν επηρεάζεται από τη μεταφορά και, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το συμφωνητικό έγγραφο με το οποίο αυτή η εξασφάλιση δημιουργήθηκε ή αποδείχτηκε, η ΟΕΣΤ θεωρείται ότι είναι ο δικαιούχος των μέσων εξασφάλισης.

(3) Η μεταβίβαση ανοιγμάτων και των συναφών με αυτά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρείται έγκυρη, παράγει τα δι’ αυτής σκοπούμενα έννομα αποτελέσματα και ισχύει έναντι τρίτων, ανεξαρτήτως των προνοιών οποιουδήποτε άλλου νόμου, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με νομικές ή άλλες διαδικασίες ή διατυπώσεις.

(4) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία μεταβίβασης μεταξύ της ΟΕΣΤ και της μεταβιβάζουσας οντότητας, η ΟΕΣΤ αντιμετωπίζεται ως να είναι το ίδιο πρόσωπο με τη μεταβιβάζουσα οντότητα σε σχέση με ανοίγματα, δικαιώματα και υποχρεώσεις που μεταβιβάζονται.