Πληρωμές στη μεταβιβάζουσα οντότητα

17. Σε περίπτωση που η διαχείριση των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων παραμένει με τη μεταβιβάζουσα οντότητα, όλες οι πληρωμές σε σχέση με τα υποκείμενα ανοίγματα εξακολουθούν να γίνονται από τους υποκείμενους δανειολήπτες στη μεταβιβάζουσα οντότητα και οι πληρωμές αυτές θεωρούνται ως πληρωμές προς την ΟΕΣΤ, για τους σκοπούς της πληρωμής ή αποπληρωμής των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, και δεν είναι διαθέσιμες για τη γενική περιουσία της μεταβιβάζουσας οντότητας.