Δικαίωμα συμψηφισμού

16.-(1) Όταν η μεταβιβάζουσα οντότητα είναι πιστωτικό ίδρυμα, οι όροι σύστασης της τιτλοποίησης δύνανται να περιλαμβάνουν πρόνοιες, ώστε κατά την τιτλοποίηση να δημιουργείται ή να διατηρείται δικαίωμα συμψηφισμού των υποκείμενων ανοιγμάτων της τιτλοποίησης με πιστωτικά υπόλοιπα που διατηρούνται από τον υποκείμενο δανειολήπτη στη μεταβιβάζουσα οντότητα.

(2) Σε περίπτωση που, κατά την τιτλοποίηση, δημιουργείται ή διατηρείται δικαίωμα συμψηφισμού των υποκείμενων ανοιγμάτων της τιτλοποίησης με πιστωτικά υπόλοιπα που διατηρούνται από τον υποκείμενο δανειολήπτη στη μεταβιβάζουσα οντότητα, τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Τα καταστατικά έγγραφα της τιτλοποίησης περιγράφουν επακριβώς το πεδίο εφαρμογής του συμψηφισμού∙

(β) εφαρμόζεται διαδικασία θωράκισης των πιστωτικών υπολοίπων των υποκείμενων δανειοληπτών στη μεταβιβάζουσα οντότητα που υπόκεινται στο δικαίωμα συμψηφισμού, η δε διαδικασία θωράκισης αφορά τη δέσμευση στοιχείων ενεργητικού προς όφελος της ΟΕΣΤ, ίσης τουλάχιστον αξίας με τα ποσά που υπόκεινται στο δικαίωμα συμψηφισμού, με σκοπό την πλήρη αντιστάθμιση του κινδύνου συμψηφισμού των επενδυτών της ΟΕΣΤ, και τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού δεν είναι διαθέσιμα για τη γενική περιουσία της μεταβιβάζουσας οντότητας∙

(γ) η μεταβιβάζουσα οντότητα και η ΟΕΣΤ θεσμοθετούν και καταγράφουν στα καταστατικά έγγραφα της τιτλοποίησης τη διαδικασία και συχνότητα ενημέρωσης αμφοτέρων για το ποσό που εμπίπτει σε δέσμευση, σύμφωνα με την παράγραφο (β), και για τη συχνότητα της λογιστικής αναπροσαρμογής για το σύνολο των ποσών που υπόκεινται σε συμψηφισμό.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία θωράκισης του δικαιώματος συμψηφισμού, το είδος των στοιχείων που τηρούνται εις όφελος της ΟΕΣΤ και για τις πληροφορίες που υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα για σκοπούς εποπτείας της ορθής εφαρμογής και λειτουργίας της διαδικασίας.