Γνωστοποίηση μεταβιβάζουσας οντότητας προς υποκείμενους δανειολήπτες

15.-(1) Μεταβιβάζουσα οντότητα που προτίθεται να μεταφέρει σε ΟΕΣΤ χρηματοδοτικά ανοίγματα για σκοπούς τιτλοποίησης οφείλει να προβεί σε κοινοποίηση της πρόθεσής της, εντός τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, προτού προχωρήσει με την εν λόγω μεταφορά των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, εφαρμόζοντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

(α) Δημοσίευση σε περίοπτη θέση τριών (3) εφημερίδων του ημερήσιου τύπου∙

(β) γραπτή γνωστοποίηση στους υποκείμενους δανειολήπτες, στους παρόχους εξασφαλίσεων και στους εγγυητές αυτών των ανοιγμάτων.

(2) Κάθε κοινοποίηση κατά το εδάφιο (1), είτε μέσω δημοσίευσης είτε μέσω γραπτής γνωστοποίησης, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες και διαβεβαιώσεις:

(α) Τυχόν τέλη ή φόροι που σχετίζονται με τη μεταφορά και την τιτλοποίηση των ανοιγμάτων και των σχετικών εξασφαλίσεων στην ΟΕΣΤ δεν επιβαρύνουν τον υποκείμενο δανειολήπτη.

(β) η μεταφορά των ανοιγμάτων από τη μεταβιβάζουσα οντότητα προς την ΟΕΣΤ, για σκοπούς τιτλοποίησης, δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υποκειμένου δανειολήπτη όσον αφορά τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Συμπεριφοράς που προσαρτάται στην περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 ή άλλη διαδικασία, όπως εκάστοτε ισχύει και εφαρμόζεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα βάσει κείμενης νομοθεσίας ή/και οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας.

(γ) η μεταφορά των ανοιγμάτων από τη μεταβιβάζουσα οντότητα προς την ΟΕΣΤ, για σκοπούς τιτλοποίησης, δεν επηρεάζει το δικαίωμα του υποκείμενου δανειολήπτη να υποβάλει αίτηση για Διακανονισμό Αφερεγγυότητας ούτε το δικαίωμα του υποκείμενου δανειολήπτη ή άλλων εμπλεκόμενων μερών για διορισμό εξεταστή δυνάμει του Μέρους IVΑ του περί Εταιρειών Νόμου.

(δ) οποιαδήποτε διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, δυνάμει των διατάξεων του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου ή του Μέρους IVΑ του περί Εταιρειών Νόμου, δεν επηρεάζεται από τη μεταφορά και εξακολουθεί να διενεργείται μεταξύ του δανειολήπτη και του διαχειριστή∙

(ε) επεξήγηση αναφορικά με την ύπαρξη ή όχι του δικαιώματος συμψηφισμού, σε περίπτωση εκκαθάρισης της μεταβιβάζουσας οντότητας βάσει του άρθρου 298Β του περί Εταιρειών Νόμου∙

(στ) ενημέρωση ως προς την ταυτότητα του διαχειριστή και το ότι ο διαχειριστής αναλαμβάνει εφεξής τον ρόλο του υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και επεξηγεί στον δανειολήπτη τα καθήκοντα του υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τα οποία απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο.