Ανάκληση άδειας αδειοδοτημένου διαχειριστή

14.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανακαλέσει την άδεια που χορηγήθηκε σε αδειοδοτημένο διαχειριστή, εάν κατά την κρίση της αποδειχθεί ότι ο εν λόγω αδειοδοτημένος διαχειριστής-

(α) Εξασφάλισε την άδεια βάσει ψευδών ή/και παραπλανητικών στοιχείων ή/και με οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο ή/και υπέβαλε ή/και γνωστοποίησε ή/και άλλως πως δημοσιοποίησε με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ή/και παραπλανητικές πληροφορίες ή/και ψευδή ή/και παραπλανητικά στοιχεία ή/και έγγραφα, ή/και

(β) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες του χορηγήθηκε η άδεια, ή/και

(γ) έχει διαπράξει σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις σε σχέση με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή/και των οδηγιών που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα ή/και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και των όρων της άδειας, ή/και

(δ) δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός ενός (1) έτους, παραιτείται ρητώς απ’ αυτήν ή έπαυσε να ασκεί τη δραστηριότητά του για περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών, εκτός εάν η Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει προϋπόθεση ότι στις περιπτώσεις αυτές η άδεια παύει να ισχύει.

(2) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας, ο αδειοδοτημένος διαχειριστής παύει άμεσα την ενασχόληση με τιτλοποιήσεις, με την επιφύλαξη του εδαφίου (6).

(3) Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας για ανάκληση της άδειας δεν θίγει τα δικαιώματα της μεταβιβάζουσας οντότητας, οποιουδήποτε υποκείμενου δανειολήπτη, οποιουδήποτε επενδυτή, οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών προς την ΟΕΣΤ ή της ΟΕΣΤ.

(4) Η ΟΕΣΤ και ο αδειοδοτημένος διαχειριστής έχουν, μαζί και ξεχωριστά, υποχρέωση να μεριμνήσουν για την υποβολή στην Κεντρική Τράπεζα, το συντομότερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της ειδοποίησης ανάκλησης από την Κεντρική Τράπεζα της άδειας του αδειοδοτημένου διαχειριστή, σχεδίου δράσης το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή σχεδίου δράσης στην Κεντρική Τράπεζα, των λειτουργιών του αδειοδοτημένου διαχειριστή σε άλλον διαχειριστή.

(5) Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας να ανακαλέσει την άδεια του αδειοδοτημένου διαχειριστή δεν συνεπάγεται τη διάλυση των τιτλοποιήσεων της ΟΕΣΤ.

(6) Αδειοδοτημένος διαχειριστής του οποίου η άδεια έχει ανακληθεί αρχίζει αμέσως τις λειτουργίες του σε νέο διαχειριστή, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (4), και παραμένει υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας μέχρις ότου η Κεντρική Τράπεζα ικανοποιηθεί ότι έχει μεταφέρει πλήρως και ολοκληρωτικά τις δραστηριότητές του στον νέο διαχειριστή.