Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τιτλοποιήσεων Νόμος του 2018.