Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αδειοδοτημένος διαχειριστής» σημαίνει εταιρεία στην οποία παραχωρήθηκε άδεια διαχειριστή δυνάμει του παρόντος Νόμου για να διεξάγει τις δραστηριότητες διαχειριστή σύμφωνα με το Μέρος VI·

«αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα» ή «ΑΠΙ» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2(1) του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου·

«αρμόδια αρχή» έχει την έννοια που της αποδίδει το Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 40), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙

«Διακανονισμός Αφερεγγυότητας» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2(1) του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου·

«διαχειριστής» σημαίνει οντότητα που διεξάγει τις δραστηριότητες διαχειριστή σύμφωνα με το Μέρος VI και περιλαμβάνει οποιαδήποτε οντότητα αναφέρεται στο άρθρο 7.

«διοικητικό όργανο» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2(1) του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου·

«εκκαθαριστής» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως εκκαθαριστής, κατόπιν αίτησης της Κεντρικής Τράπεζας, δυνάμει του άρθρου 38.

«επαγγελματίας πελάτης» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

«επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» σημαίνει φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα στο ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας για τη διοίκηση των καθημερινών λειτουργιών της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης του διαχειριστή και περιλαμβάνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή, σε περίπτωση που δεν είναι μέλη του διοικητικού οργάνου·

«επίτροπος εμπιστεύματος» σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει ή στο οποίο έχει μεταβιβασθεί ή εξυπακούεται ότι κατέχει ή ότι του έχει μεταβιβαστεί ή αναμένεται να του παραδοθεί η κατοχή ή να του μεταβιβαστεί η περιουσία της ΟΕΣΤ και την κατέχει σε εμπίστευμα-

(α) προς όφελος δικαιούχου, ανεξαρτήτως του εάν ο επίτροπος είναι και δικαιούχος του εμπιστεύματος, ή/και

(β) για οποιονδήποτε σκοπό, όχι αποκλειστικά προς όφελος του επιτρόπου.

«εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων» σημαίνει εταιρεία στην οποία παραχωρήθηκε άδεια δυνάμει του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.

«θέση τιτλοποίησης» έχει την έννοια που της αποδίδει το Άρθρο 2, σημείο 19), του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402∙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2401 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017·

«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)·

«Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012»·

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία διέπεται από τον περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο.

«μεταβιβάζουσα οντότητα» έχει την έννοια που της αποδίδει το Άρθρο 2, σημείο 3) του Κανονισμού (EΕ) 2017/2402

«Μηχανισμός Ανταλλαγής Δεδομένων» σημαίνει τον μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ, όπως αυτός ο μηχανισμός ορίζεται στο άρθρο 2(1) του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου·

«οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση» ή «ΟΕΣΤ» σημαίνει οντότητα ειδικού σκοπού-

(α)η οποία έχει συσταθεί ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εμπίστευμα ή άλλη νομική οντότητα, με σκοπό να αναλάβει μια ή περισσότερες τιτλοποιήσεις, και

(β)οι δραστηριότητες της οποίας περιορίζονται στις δέουσες για την επίτευξη του σκοπού αυτού και η δομή ή οι συμβατικές πρόνοιες που την αφορούν αποσκοπούν στον διαχωρισμό των υποχρεώσεων της ίδιας από εκείνες της μεταβιβάζουσας οντότητας,

αλλά δεν περιλαμβάνει μεταβιβάζουσα οντότητα·

«παραδοσιακή τιτλοποίηση» έχει την έννοια που της αποδίδει το Άρθρο 2, σημείο 9), του Κανονισμού (EΕ) 2017/2402.

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει ΑΠΙ ή υποκατάστημα που λειτουργεί στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου·

«πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης» ή «ΠΜΔ» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

«ρυθμιζόμενη αγορά» έχει την έννοια που της αποδίδει το άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

«στενοί δεσμοί» έχει την έννοια που τους αποδίδει το Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 38), του Κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013·

«συνδεδεμένα πρόσωπα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «ομάδα συνδεδεμένων προσώπων» στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 39), του Κανονισμού (EΕ) 2017/2402·

«σύνθετη τιτλοποίηση» έχει την έννοια που της αποδίδει το Άρθρο 2, σημείο 10), του Κανονισμού (EΕ) 2017/2402.

«τιτλοποίηση» έχει την έννοια που της αποδίδει το Άρθρο 2, σημείο 1), του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402∙

«τμήμα τιτλοποίησης» έχει την έννοια που του αποδίδει το Άρθρο 2, σημείο 6), του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402∙

«τόπος διαπραγμάτευσης» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

«υποκατάστημα» σημαίνει έδρα εκμετάλλευσης του διαχειριστή η οποία αποτελεί τμήμα του, στερείται νομικής προσωπικότητας και παρέχει μία ή περισσότερες υπηρεσίες στη Δημοκρατία, για τις οποίες ο διαχειριστής έχει λάβει άδεια από αρμόδια αρχή·

«υποκείμενος δανειολήπτης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η υποχρέωση έναντι της μεταβιβάζουσας οντότητας αποτελεί μέρος του αντικειμένου της τιτλοποίησης.

«χρηματοδοτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που του αποδίδει το Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 26), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και περιλαμβάνει θυγατρική οντότητα πιστωτικού ιδρύματος η οποία ιδρύθηκε σε άλλο κράτος μέλος και λειτουργεί στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 10Βδις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, και της οποίας το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό, καθώς και η παραχωρηθείσα από την αρμόδια αρχή άδεια της επιτρέπουν τη διεξαγωγή της δραστηριότητας της παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων·

«χρηματοοικονομικό μέσο» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

(2) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες-

(α) Οποιαδήποτε αναφορά σε Οδηγία, Κανονισμό, Απόφαση ή άλλη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο, και

(β) οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη της Δημοκρατίας σημαίνει τον εν λόγω νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη, όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο.