Πεδίο εφαρμογής

3. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου περιορίζεται στην τιτλοποίηση πιστωτικών διευκολύνσεων ή άλλης μορφής απαιτήσεων ή/και ανοιγμάτων, που είτε προήλθαν είτε αποκτήθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή αποκτήθηκαν από εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, νοουμένου ότι τα εν λόγω ιδρύματα ή εταιρείες είναι οντότητες που υπόκεινται σε εποπτεία από αρμόδια αρχή.