Γνωστοποίηση για τιτλοποίηση

4.-(1) ΟΕΣΤ που έχει δημιουργηθεί από μεταβιβάζουσα οντότητα δύναται να ξεκινήσει τις δραστηριότητές της ως όχημα τιτλοποίησης στην ή από τη Δημοκρατία, μόνο όταν η μεταβιβάζουσα οντότητα γνωστοποιήσει γραπτώς στην Κεντρική Τράπεζα ότι σκοπεύει να προχωρήσει με μία ή περισσότερες πράξεις τιτλοποίησης, συνυποβάλλοντας τις πληροφορίες που καθορίζονται στην παρόντα Νόμο ή δυνάμει αυτού.

(2) Σε περίπτωση παραδοσιακής τιτλοποίησης, η μεταβιβάζουσα οντότητα υποβάλλει προς την Κεντρική Τράπεζα, ώστε αυτή να είναι σε θέση να αξιολογήσει κατά πόσο ο διαχειριστής διαθέτει επαρκείς πόρους για την άσκηση των δραστηριοτήτων του και ότι επιτυγχάνεται η ορθή και συνετή διαχείριση της ΟΕΣΤ, τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Το ποσό και το είδος των πιστωτικών διευκολύνσεων που πρόκειται να τιτλοποιηθούν.

(β) το ποσό της θέσης τιτλοποίησης που πρόκειται να παραμείνει στην κυριότητα της μεταβιβάζουσας οντότητας.

(γ) τα καταστατικά και τα ιδρυτικά έγγραφα της ΟΕΣΤ.

(δ) στοιχεία σχετικά με τη δομή της προτεινόμενης τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο η διαχείριση της τιτλοποίησης πρόκειται να διεξάγεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή εάν πρόκειται να ανατεθεί σε άλλον διαχειριστή.

(ε) πληροφορίες σχετικά με τον διαχειριστή και τη σχετική σύμβαση διαχείρισης.

(στ) πληροφορίες σε σχέση με τον επίτροπο εμπιστεύματος και περίληψη των κύριων διατάξεων που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη σύμβαση εμπιστεύματος στην περίπτωση κατά την οποία η μεταφορά των ανοιγμάτων θα γίνει μέσω εμπιστεύματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21·

(ζ) τους όρους των χρηματοοικονομικών μέσων που πρόκειται να εκδοθούν από την ΟΕΣΤ, υποδεικνύοντας εάν πρόκειται να τοποθετηθούν ιδιωτικά ή δημόσια και εάν πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή εάν πρόκειται να τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε άλλον τόπο διαπραγμάτευσης και, όπου εφαρμόζεται, τους όρους οποιασδήποτε πιστωτικής διευκόλυνσης παραχωρηθεί προς την ΟΕΣΤ.

(η) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες η Κεντρική Τράπεζα κρίνει χρήσιμες.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί τις πληροφορίες που της υποβάλλονται σε σχέση με σκοπούμενη τιτλοποίηση, με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς τιτλοποιήσεων στην ή από τη Δημοκρατία και την τήρηση του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών.

(4) Κάθε ΟΕΣΤ πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) Το καταστατικό ή άλλα ιδρυτικά έγγραφα της ΟΕΣΤ πρέπει να προβλέπουν ότι οι δραστηριότητες της ΟΕΣΤ περιορίζονται σε αυτές που εύλογα απαιτούνται για τη διενέργεια συναλλαγών που αποσκοπούν ή χρειάζονται για την πραγματοποίηση της τιτλοποίησης και άλλων συναφών ή παρεπόμενων δραστηριοτήτων.

(β) το διοικητικό όργανο της ΟΕΣΤ πρέπει να απαρτίζεται από πρόσωπα τα οποία διαθέτουν εχέγγυα ήθους και εντιμότητας και τα οποία δεν είναι μέλη του διοικητικού οργάνου της μεταβιβάζουσας οντότητας·

(γ) o διαχειριστής της ΟΕΣΤ είναι οντότητα που διεξάγει τις δραστηριότητες διαχειριστή σύμφωνα με το Μέρος VI και είναι μόνο οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 7.