Απόφαση Κεντρικής Τράπεζας

5.-(1) Σε περίπτωση υποβολής γνωστοποίησης που δεν είναι δεόντως συμπληρωμένη κατά το άρθρο 4, η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει συναφώς τη μεταβιβάζουσα οντότητα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της γνωστοποίησης και, με απόφασή της, καθορίζει χρονική περίοδο εντός της οποίας δέον να της υποβληθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο ή από οδηγία εκδιδόμενη δυνάμει αυτού.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει τη μεταβιβάζουσα οντότητα για την απόφασή της να αντιταχθεί ή όχι στη δραστηριοποίηση της τιτλοποίησης εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρως συμπληρωμένης γνωστοποίησης.

(3) Σε σχέση με ΟΕΣΤ που δεν αρχίζει να λειτουργεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε θετική απόφαση κατά το εδάφιο (2), υποβάλλονται εκ νέου όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4.