Γνωστοποίηση για σύνθετη τιτλοποίηση

6. Σε περίπτωση σύνθετης τιτλοποίησης, οι κατά το άρθρο 4(1) γνωστοποιήσεις από τη μεταβιβάζουσα οντότητα πρέπει να συνοδεύονται από τέτοιες πληροφορίες, που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Νόμου ή με τις οδηγίες που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 4 και 5.