Διαχειριστές

7. Τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα επιτρέπεται να ενεργούν ως διαχειριστές της τιτλοποίησης δυνάμει του παρόντος Νόμου:

(α) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκαν στη Δημοκρατία και στις οποίες χορηγήθηκε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα, δυνάμει του άρθρου 9, να ενεργούν ως αδειοδοτημένοι διαχειριστές∙

(β) διαχειριστές τιτλοποιημένων ανοιγμάτων οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από αρμόδια αρχή και οι οποίοι γνωστοποιούν στην Κεντρική Τράπεζα την πρόθεσή τους να προσφέρουν υπηρεσίες μέσω υποκαταστήματος προς ΟΕΣΤ, παρέχοντας επίσης πληροφόρηση αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την οργάνωση του διαχειριστή·

(γ) πιστωτικά ιδρύματα∙

(δ) εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων των οποίων η άδεια λειτουργίας τους το επιτρέπει∙

(ε) χρηματοδοτικά ιδρύματα των οποίων η άδεια λειτουργίας τους το επιτρέπει.