Αίτηση για αδειοδότηση διαχειριστή

8.-(1) Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε στη Δημοκρατία και προτίθεται να δραστηριοποιηθεί ως διαχειριστής τιτλοποιημένων ανοιγμάτων αιτείται άδειας άσκησης της δραστηριότητας αυτής από την Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις σχετικές οδηγίες που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα.

(2) H αιτήτρια εταιρεία υποβάλλει αίτηση προς την Κεντρική Τράπεζα, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Το καταστατικό και τα ιδρυτικά έγγραφα της αιτήτριας εταιρείας, τα οποία πρέπει να προβλέπουν ή να μην περιορίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή της δραστηριότητας της διαχείρισης των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων και να απαγορεύουν ρητά την έκδοση μετοχών προς τον κομιστή∙

(β) εκτός εάν η αιτήτρια εταιρεία είναι 100% θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων, την ταυτότητα όλων των άμεσων και έμμεσων μετόχων που κατέχουν ειδική συμμετοχή, καθώς και το ποσό αυτών των συμμετοχών ή, αν δεν υπάρχουν ειδικές συμμετοχές, την ταυτότητα των είκοσι (20) μεγαλύτερων μετόχων της αιτήτριας εταιρείας μαζί με ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ατομικό ή εταιρικό ερωτηματολόγιο των μετόχων από έκαστον μέτοχο, βάσει υποδειγμάτων που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας∙

(γ) την ταυτότητα των μελών του διοικητικού οργάνου και των επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών της αιτήτριας εταιρείας μαζί με ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ατομικό ερωτηματολόγιο από τα εν λόγω πρόσωπα, βάσει υποδειγμάτων που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας∙

(δ) την οργανωτική δομή της αιτήτριας εταιρείας∙

(ε) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της αιτήτριας εταιρείας∙

(στ) πιστοποιητικό του εκδομένου και καταβεβλημένου κεφαλαίου της αιτήτριας εταιρείας, το οποίο δεν είναι μικρότερο από εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), ή βεβαίωση από πιστωτικό ίδρυμα ότι έχει κατατεθεί το ελάχιστο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000) για τον σκοπό αυτό και το οποίο θα παραμείνει δεσμευμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης από την Κεντρική Τράπεζα∙

(ζ) πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε ανάθεση εργασιών σε τρίτους μαζί με τη σχετική σύμβαση ανάθεσης·

(η) οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία που η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί απαραίτητη για την εξέταση της αίτησης.