Αδειοδότηση διαχειριστών

9.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να χορηγήσει άδεια σε εταιρεία, για να διεξάγει τη δραστηριότητα του διαχειριστή, εάν είναι ικανοποιημένη ότι-

(α) Aνεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 81 του περί Εταιρειών Νόμου, το καταστατικό της εταιρείας δεν επιτρέπει την έκδοση μετοχών προς τον κομιστή∙

(β) η εταιρεία θα είναι σε θέση να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιασδήποτε οδηγίας ή κανονισμού εκδίδεται δυνάμει αυτού∙

(γ) οι μέτοχοι που κατέχουν ειδική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας χαίρουν καλής φήμης και επιπρόσθετα ικανοποιούν τα ακόλουθα εχέγγυα εντιμότητας και καταλληλότητας:

(i) Διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο∙

(ii) δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση στο παρελθόν, εκτός σε περίπτωση που έχουν αποκατασταθεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία∙

(iii) δεν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με τη συμμετοχή τους στην αιτήτρια εταιρεία, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 ή 5 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ή αυξάνεται ο κίνδυνος μιας τέτοιας διάπραξης∙

(δ) τα μέλη του διοικητικού οργάνου και οι επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών χαίρουν καλής φήμης, έχουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία, για να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, και πληρούν κατ’ αναλογία τα κριτήρια της ικανότητας και καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στην περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Οργάνου και Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγία του 2014 ή άλλη οδηγία, όπως εκάστοτε ισχύει·

(ε) η εταιρεία διαθέτει άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική δομή με ευκρινείς και διαφανείς γραμμές ευθύνης, καθώς και επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, η δε Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί τις διαδικασίες εσωτερικής διακυβέρνησης που θα εφαρμόζουν οι εταιρείες, αφού λάβει υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, και εφαρμόζει κατ’ αναλογία τις πρόνοιες της περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγίας του 2014, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων της εν λόγω Οδηγίας για την ανάθεση εργασιών σε τρίτους ή άλλης οδηγίας, όπως εκάστοτε ισχύει·

(στ) το προτεινόμενο πρόγραμμα δραστηριοτήτων δεν εγείρει αμφιβολίες ή ανησυχίες σε σχέση με τη δυνατότητα της εταιρείας να ενεργεί ως διαχειριστής, καθώς και σε σχέση με τη δυνατότητα δημιουργίας δυσμενών επιπτώσεων στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη Δημοκρατία∙

(ζ) δεν υπάρχουν στενοί δεσμοί, λόγω επαγγελματικών ή άλλων σχέσεων, μεταξύ της αιτήτριας εταιρείας και οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που, κατά την άποψη της Κεντρικής Τράπεζας, ενδέχεται να εμποδίσουν την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας της.

(2) Σε περίπτωση υποβολής ελλιπώς συμπληρωμένης αίτησης, η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει συναφώς την αιτήτρια εταιρεία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και ζητεί όπως υποβληθούν, εντός χρόνου τον οποίο καθορίζει με απόφασή της, όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και τα στοιχεία.

(3) Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας για τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας κοινοποιείται γραπτώς στην αιτήτρια εταιρεία εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρως συμπληρωμένης αίτησης για αδειοδότηση.

(4) Εάν η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει πεισθεί ότι η αιτήτρια εταιρεία πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο εδάφιο (1), δεν χορηγεί άδεια και παρέχει σε αυτήν την πλήρως αιτιολογημένη απόφασή της.

(5) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει, είτε μόνιμα είτε προσωρινά, οποιουσδήποτε από τους όρους επιβάλλονται σε άδεια ή να επιβάλει οποιουσδήποτε νέους όρους αυτή κρίνει σκόπιμο, σε περίπτωση που τα δεδομένα που είχαν ληφθεί υπόψη για την αδειοδότηση έχουν διαφοροποιηθεί.

(6) Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί έναν πλήρως ενημερωμένο κατάλογο στην ιστοσελίδα της με τα ονόματα και τα στοιχεία όλων των διαχειριστών και των ΟΕΣΤ που λειτουργούν στη Δημοκρατία.