Γνωστοποίηση ουσιαστικών μεταβολών και αλλαγών μελών του διοικητικού οργάνου

10.-(1) Ο αδειοδοτημένος διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στην Κεντρική Τράπεζα οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή η οποία επηρεάζει την ακρίβεια των πληροφοριών, στοιχείων και εντύπων που υποβλήθηκαν δυνάμει του άρθρου 8(2) και αποτέλεσαν προϋπόθεση για τη χορήγηση σε αυτόν της άδειάς του.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να ενεργεί ως μέλος διοικητικού οργάνου αδειοδοτημένου διαχειριστή ή να κατέχει ειδική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο αυτού, χωρίς να έχει λάβει την εκ των προτέρων έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αντιταχθεί σε ουσιαστικές μεταβολές που αναφέρονται στο εδάφιο (1), εάν κρίνει ότι δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια αδειοδότησης ή ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οδηγιών εκδιδόμενων δυνάμει αυτού και, σε τέτοια περίπτωση, κοινοποιεί γραπτώς στον αδειοδοτημένο διαχειριστή, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της μεταβολής, τη σχετική απόφασή της.