Γνωστοποίηση αλλαγών ειδικών συμμετοχών σε αδειοδοτημένο διαχειριστή

11.-(1) Σε περίπτωση που πρόσωπο αποφασίζει να αποκτήσει ή να αυξήσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε αδειοδοτημένο διαχειριστή, που έχει ως αποτέλεσμα η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει να φθάσει ή να υπερβεί το είκοσι τοις εκατό, το τριάντα τοις εκατό ή το πενήντα τοις εκατό ή ώστε ο αδειοδοτημένος διαχειριστής να καταστεί θυγατρική του, γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ή το ποσοστό της συμμετοχής που προκύπτει στην περίπτωση αυτή, υποβάλλοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και/ή έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των ερωτηματολογίων δεόντως συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των πλήρως συμπληρωμένων πληροφοριών και των εγγράφων που καταδεικνύονται στα ερωτηματολόγια, ενημερώνει για την απόφασή της και δύναται να επιτρέψει ή να μην επιτρέψει την άμεση ή έμμεση απόκτηση ή αύξηση κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), ιδίως με βάση την αξιολόγηση της Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την καταλληλόλητα των νέων μετόχων.

(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο αποκτά ή αυξάνει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε αδειοδοτημένο διαχειριστή, χωρίς να συμμορφώνεται με την υποχρέωση της γνωστοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να λάβει μέτρα εναντίον του εν λόγω προσώπου, τα οποία περιλαμβάνουν την αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από μετοχές που κατέχει το εν λόγω πρόσωπο.

(4) Σε περίπτωση που πρόσωπο αποφασίζει να μειώσει ή να διαθέσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε αδειοδοτημένο διαχειριστή, ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει να μειωθεί κάτω από το είκοσι τοις εκατό, το τριάντα τοις εκατό ή το πενήντα τοις εκατό ή ώστε ο αδειοδοτημένος διαχειριστής να παύσει να είναι θυγατρική του, το γνωστοποιεί άμεσα στην Κεντρική Τράπεζα.

(5) Ο αδειοδοτημένος διαχειριστής, αμέσως μόλις περιέλθει στην αντίληψή του, ενημερώνει την Κεντρική Τράπεζα για οποιαδήποτε απόκτηση ή διάθεση συμμετοχών ως αποτέλεσμα των οποίων αυτές οι συμμετοχές υπερβαίνουν ή μειώνονται κάτω από οποιοδήποτε από τα όρια που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ή (4) ή δημιουργούν αλλαγή στον έλεγχο του αδειοδοτημένου διαχειριστή.

(6) Εάν, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι οι άμεσοι ή έμμεσοι μέτοχοι με ειδική συμμετοχή στον αδειοδοτημένο διαχειριστή ενεργούν σε βάρος της ορθής και συνετής διοίκησης αδειοδοτημένου διαχειριστή, δύναται να απαιτήσει την απομάκρυνση των εν λόγω προσώπων από το διοικητικό όργανο του αδειοδοτημένου διαχειριστή ή/και τον τερματισμό της συμμετοχής τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στη διοίκηση του αδειοδοτημένου διαχειριστή, για να τερματιστεί η κατάσταση αυτή, εάν δε η απαίτηση της Κεντρικής Τράπεζας δεν τύχει συμμόρφωσης, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 46.