Τερματισμός δραστηριοτήτων διαχειριστή

12.-(1) Σε περίπτωση που διαχειριστής αποφασίσει να τερματίσει τις δραστηριότητές του, υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα σχέδιο δράσης για τη διαδικασία τερματισμού, το οποίο περιλαμβάνει τη μεταβίβαση των δραστηριοτήτων του σε άλλον διαχειριστή.

(2) Η ΟΕΣΤ οφείλει να πληροφορήσει την Κεντρική Τράπεζα ότι το σχέδιο δράσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), καθώς και ο τερματισμός των δραστηριοτήτων έχουν εγκριθεί από διοικητικό όργανο της ΟΕΣΤ, καθώς και να ενημερώσει πάραυτα την Κεντρική Τράπεζα για την ταυτότητα του νέου διαχειριστή.

(3) Σε περίπτωση που οι εργασίες του αδειοδοτημένου διαχειριστή τερματίζονται ως αποτέλεσμα της λήξης και αποπληρωμής ή άλλης διευθέτησης των υποκείμενων δανείων των τιτλοποιήσεων της ΟΕΣΤ, ο αδειοδοτημένος διαχειριστής υποβάλλει γνωστοποίηση στην Κεντρική Τράπεζα.