Αναστολή άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

25.-(1) Η Αρχή αναστέλλει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, την άδεια αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή την άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος-

(α) Δεν συμμορφώνεται με οποιοδήποτε όρο της άδειάς του ή με οποιαδήποτε υποχρέωσή του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή κανονισμών ή οδηγιών· ή

(β) παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του αναφορικά με τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών στοιχήματος.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή αναστείλει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αναστέλλει ταυτόχρονα για την ίδια περίοδο και την άδεια κάθε εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

(3) Τυχόν αναστολή της άδειας δεν επηρεάζει τη γενική εξουσία της Αρχής να επιβάλει και διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με το Μέρος Χ, στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.