Ανάκληση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

26.-(1) Η Αρχή ανακαλεί άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε περίπτωση που-

(α) Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος καταδικαστεί για σχετικό αδίκημα· ή

(β) οποιοσδήποτε κάτοχος σημαντικού συμφέροντος ή αξιωματούχος ή πραγματικός δικαιούχος αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, στην περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, καταδικαστεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα· ή

(γ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος βρίσκεται υπό εκκαθάριση ή διαδικασία πτώχευσης ή πτωχεύσει· ή

(δ) η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου εξασφαλίστηκε με δόλια ενέργεια ή ψευδείς παραστάσεις ή απάτη∙ ή

(ε) έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι πραγματικές συνθήκες στις οποίες στηρίχθηκε η απόφαση για έκδοσή της, οι οποίες αποτελούν, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, προϋπόθεση για την έκδοσή της· ή

(στ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν εφαρμόζει τις διαδικασίες για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, που καθορίζονται στις σχετικές οδηγίες της Αρχής δυνάμει της παραγράφου (γ) του άρθρου 15. ή

(ζ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος παρέχει πίστωση σε παίκτη ή σε μερίδα παίκτη ή ενεργεί ως αντιπρόσωπος προσώπου που παρέχει τέτοια πίστωση ή ενεργεί με τρόπο που διευκολύνει την παροχή πίστωσης σε παίκτη ή σε μερίδα παίκτη∙ ή

(η) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου στο υποστατικό, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 40, παρέχουν διευκολύνσεις πίστωσης στον παίκτη ή με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, παρέχουν παρόμοιες διευκολύνσεις∙ ή

(θ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της άδειάς του ή να εκτελέσει οποιαδήποτε υποχρέωσή του μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της περιόδου αναστολής της άδειάς του σύμφωνα με το άρθρο 25∙ ή

(ι) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β καταδικαστεί, σύμφωνα με το άρθρο 59. ή

(ια) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 71.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή ανακαλέσει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α, σύμφωνα με το εδάφιο (1), ανακαλεί ταυτόχρονα και την άδεια κάθε εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

(3) Τυχόν ανάκληση της άδειας δεν επηρεάζει τη γενική εξουσία της Αρχής να επιβάλει και διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με το Μέρος Χ, στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.