Διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

27.-(1) Η Αρχή, πριν αναστείλει ή ανακαλέσει άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26, αντίστοιχα, καλεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α και/ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και/ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον στη χορήγηση της άδειας να υποβάλει τις απόψεις του εντός περιόδου τριών (3) εβδομάδων, τουλάχιστον, από την ημερομηνία της ειδοποίησης, η δε Αρχή δύναται να καλέσει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση να προσκομίσει οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται από αυτήν ως αναγκαίο υπό τις περιστάσεις.

(2) Η Αρχή, αφού λάβει υπόψη οποιεσδήποτε απόψεις, πληροφορίες ή έγγραφα έχουν τεθεί ενώπιόν της δυνάμει του εδαφίου (1), και, εφόσον κρίνει ότι δικαιολογείται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, δύναται-

(α) Να αναστείλει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για περίοδο που αυτή κρίνει σκόπιμη, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή να ανακαλέσει την άδεια· και/ή

(β) να καλέσει με γραπτή ειδοποίησή της τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε άλλα μέτρα καθορίζονται στην ειδοποίηση· και

σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί γραπτώς την απόφασή της στον αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει συμφέρον στη χορήγηση της άδειας.

(3) Η Αρχή, σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται εντός εύλογου καθορισμένου χρόνου με τις αποφάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) για αναστολή άδειας ή λήψη μέτρων, δύναται να ανακαλέσει την άδεια.