Ισχύς άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

28.-(1) Η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ισχύει για χρονική περίοδο ενός ή δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης ή ανανέωσής της, ανάλογα με τον χρόνο που καθορίζεται στην αίτηση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 37, η άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ισχύει για όσο χρόνο ισχύει και η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α και προς τούτο δυνατόν να εκδοθεί για μικρότερο του ενός έτους διάστημα.