Μητρώο αδειών αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

29. Η Αρχή διατηρεί μητρώο αδειών αποδέκτη Κλάσης Α και Β και αδειών εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, το οποίο περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και αναρτά κατάλογο των αδειοδοτημένων αποδεκτών Κλάσης Α και Β και των αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων στην ιστοσελίδα της.