Επιβλητέα τέλη

30. Το τέλος για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής.