Γραφείο και προσωπικό της Αρχής

9.-(1) Η Αρχή διαθέτει γραφείο και προσωπικό, η δε δομή, τα τμήματα και η λειτουργία της καθορίζονται σε κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, σε  περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πρόσληψη προσωπικού και μέχρι την πρόσληψή του, η Αρχή δύναται να χρησιμοποιεί προσωπικό με απόσπαση από τη δημόσια υπηρεσία.

(2) Η Αρχή δύναται να διορίζει και να συμβάλλεται με, υπό όρους και προϋποθέσεις όπως δυνατό να καθορίσει, οποιουσδήποτε επιθεωρητές και αντιπροσώπους που κρίνονται αναγκαίοι για την αποτελεσματική εκτέλεση των λειτουργιών της και πραγμάτωση των καθηκόντων της, νοουμένου ότι οι διορισμοί και οι συμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου ή δεν προσκρούουν σε αυτές.